Wet Milieubeheer - zorgplicht rioolwater

De taken en verplichtingen die de gemeente heeft op het gebied van riolering staan in de Wet Milieubeheer. Het opstellen van een Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is een van de verplichtingen uit deze wet.

 

Het GRP beschrijft onder andere welke voorzieningen voor riolering in beheer zijn, de effecten van deze voorzieningen op het milieu, de kosten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud en hoe de kosten gedekt worden.

Waterwet - zorgplicht regenwater en grondwater

In december 2009 is de Waterwet in werking getreden, die 8 wetten vervangt en integreert. In de Waterwet staan de gemeentelijke zorgplichten voor regenwater en grondwater. Voor de uitvoering van deze zorgplichten krijgt de gemeente de mogelijkheid om bij verordening regels op te stellen met betrekking tot het lozen van afvloeiend regenwater en grondwater.

Gemeentewet - rioolheffing

De wettelijke kaders rond de rioolheffing zijn vastgelegd in de Gemeentewet.
Op basis hiervan kan een gemeente keuzes maken hoe zij de rioolheffing opbouwt.
Gemeente Twenterand doet dit op basis van kostprijs. De totale rioolheffing mag nooit meer bedragen dan het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.

Omgevingswet - 2021

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt 26 wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Circa 4.700 artikelen worden teruggebracht tot 350 artikelen. Ook de Wet milieubeheer en de Waterwet gaan op in de Omgevingswet.

 

De drie zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater blijven van kracht. De beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen neemt toe. Dat vraagt, nog meer dan nu al gebruikelijk, om regionale afstemming.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben afgesproken waterveiligheid en klimaatbestendigheid integraal mee te gaan wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen (bestuursovereenkomst Deltaprogramma 2014). De ambitie is dat in 2020 klimaat-bestendig handelen en waterrobuust inrichten een integraal onderdeel van hun beleid en handelen is, zodat Nederland in 2050 daadwerkelijk klimaatbestendig is ingericht.

 

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 bevat een gezamenlijk plan van deze partijen, dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

Lees meer

 

De stappen die in de komende periode gezet moeten worden zijn:

  • uitvoeren stresstesten (kwetsbaarheden in beeld brengen)
  • globale maatregelen bepalen
  • uitkomsten delen (risicodialoog)
  • bewustzijn vergroten
  • uitvoeringsagenda opstellen
  • nieuw beleid formuleren, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en omgevingsgericht werken

lees minder