Twents water verbindt

Het Twents waternet heeft heldere ambities voor 2018-2028. Deze zijn vastgelegd in het visiedocument ‘Twents water verbindt, van waterwinst naar waterbewustzijn.’

 

De ambities van het Twents waternet zijn samen te vatten in drie K’s (kosten verlagen, kwaliteit verhogen, kwetsbaarheid verminderen en in vier B’s: bescherming, beleving, bewustwording en bundeling.

1. Bescherming

Door bij alle watervraagstukken rekening te houden met extreme weersomstandigheden dragen we bij aan een veilige en duurzame leefomgeving. Daarbij worden ook bovenlokale oplossingen gebruikt. Water houdt zich immers niet aan gemeentegrenzen.

 

Daarnaast zijn circulariteit, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie belangrijke pijlers.

2. Beleving

Door water zichtbaar en schoon in te richten dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving, zodat mensen kunnen genieten van water. Ook in bebouwd gebied zorgen schone waterlopen voor een positieve beleving van de leefomgeving.

 

Door een Twente-brede en gezamenlijke aanpak kunnen de lokale waterparels in stad en land verder aan elkaar worden geregen.

3. Bewustwording

De wereld van water en riolering kent kansen én uitdagingen. Het is een gedeeld probleem, niet alleen van gemeenten en waterschap. Door inwoners en bedrijven bewust te maken van de waarde van water kunnen we de kracht van de samenleving benutten bij het oplossen van watervraagstukken.

 

Voorbeelden van gedrag van Twents waternet wil stimuleren:

  • bewust omgaan met hetgeen door de riolering wordt gespoeld
  • bewust tuinieren (‘ontstenen’ van tuinen, hergebruik regenwater, geen bestrijdingsmiddelen)

4. Bundeling

Door krachten te bundelen met overheden, onderwijs, ondernemers en onderzoeksinstellingen komen we tot slimme oplossingen met meerwaarde.
Het Twents waternet werkt daarom samen met diverse stakeholders.

 

Er liggen nog meer kansen voor krachtenbundeling, bijvoorbeeld met:

  • Universiteit Twente en Hogeschool Saxion
  • waterbedrijf Vitens
  • partners en ondernemingen die gespecialiseerd zijn in watertechnologie

"Verdere samenwerking en partnerschap zijn een belangrijk antwoord op de trends en ontwikkelingen. De opgaven zijn groot - ze vragen om ambitie."