Zorgplicht regenwater

We hebben de plicht om regenwater doelmatig in te zamelen en te verwerken. Op particulier terrein is primair de eigenaar zelf verantwoordelijk.
De gemeentelijke zorgplicht treedt pas in werking als de eigenaren van percelen het regenwater redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken.

 

Op plaatsen waar het kan, zamelen we regenwater apart in van vuil water. De voorkeursvolgorde daarbij is:

  1. vasthouden (infiltratie in bodem eventueel via infiltratieriool of -kratten)
  2. bergen (indien mogelijk in regenwaterstelsel of op laaggelegen maaiveld)
  3. afvoeren (naar oppervlaktewater)
wettekst

Zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5 Waterwet:

“De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.”

Lees minder

Robuust systeem

We kiezen voor een zo robuust mogelijk systeem voor de inzameling en afvoer van regenwater. Het rioleringssysteem leggen we aan met een te verwachten technische levensduur van 70 jaar, waarbij hinder, overlast, schade of beperkingen van het systeem minimaal moeten zijn.

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen (zoals herinrichting) benutten we de mogelijkheden die de bovengrondse infrastructuur biedt om overtollig water te ‘parkeren’ op plaatsen waar het geen schade oplevert, bijvoorbeeld openbaar groen of een verlaagd speelterrein. Door bij herinrichting het straatpeil lager aan te leggen, creëren we ook bovengronds extra ruimte voor water. Wij volgen hierin de landelijke ontwikkelingen.

Water op straat

Het is te kostbaar en technisch onmogelijk om (regenwater)riolen bij de aanleg zo groot te maken dat ze al het regenwater kunnen verwerken.

Bij hevige buien vinden we het acceptabel dat enige tijd water op straat blijft staan, mits dit geen overlast of schade veroorzaakt.

Regen & de toekomst

In Nederland valt gemiddeld 800 mm neerslag per jaar. Door de klimaatverandering worden regenbuien steeds heftiger en moeten riolen steeds meer water verwerken.

 

Om steeds meer schoon water op te kunnen blijven vangen, vervangen we zodra het nodig is gemengde riolen door gescheiden riolen. Hiermee zorgen we ervoor dat schoon regenwater niet naar de waterzuivering gaat. Riolen worden met heftige regenbuien ontlast en hierdoor dringen we wateroverlast terug.